Gwarancja

[:en]

Terms of warranty

Warrants all of its products to be free from manufacturing defects for the life of the product when it is used in accordance with manufacturer’s specifications and/or operating instructions.
The warranty covers a period of 12 months from the date of purchase, in accordance with the terms set out below.
The manufacturer allows the extension of the warranty, in which case the warranty covers the time specified in the order.
The manufacturer allows the extension of the warranty, in which case the warranty covers the time specified in the order.
The warranty does not cover normal wear components of the product or the whole product.
Any observed defects must be reported within 5 days of receiving the product.
Product damage caused during the warranty period must be reported within 5 days of their disclosure.
The manufacturer reserves the right to send a new subassembly to the damaged one.
At the producer’s request he faulty product must be shipped directly to Robtools company.
Defects during the warranty period will be removed no later than 14 working days from the date of notification the seller.
If the removal of defects is not possible customer receives a new product with the same or not worse the properties and parameters.

The warranty does not cover:

  • Damage caused during transport and handling,
  • Malfunction or damage caused by improper use, negligence customer or use of the product not in accordance with its intended purpose or safety regulations,
  • Products that unauthorized persons modified, or otherwise changed product.
  • Any defective products or parts replaced become the property of the Guarantor.
  • The warranty does not include the consumer’s rights to claim reimbursement of lost income and compensation for any loss due to failure of the product, in addition to permissions arising under this warranty.
[:pl]

Warunki gwarancji

Gwarantuje się sprawne działanie wyrobu, zgodnie z warunkami techniczno-eksploatacyjnymi.
Gwarancja obejmuje okres 12 miesięcy od daty zakupu, zgodnie z warunkami podanymi poniżej.
Producent umożliwia rozszerzenie gwarancji, w takim przypadku gwarancja obejmuje czas określony w zamówieniu.
Gwarancja nie obejmuje normalnego zużycia elementów wyrobu lub całego wyrobu.
Wszelkie zauważone wady należy zgłosić w ciągu 5 dni od otrzymania produktu w formie pisemnej.
Uszkodzenia produktu powstałe w okresie gwarancji należy zgłaszać w formie pisemnej w ciągu 5 dni od ich ujawnienia.
Producent zastrzega możliwość wysłania nowego podzespołu w miejsce uszkodzonego.
Na prośbę producenta reklamowany wrób musi być dostarczony bezpośrednio do Robtools.
W okresie gwarancji usterki będą usunięte w terminie nie dłuższym niż 7 dni roboczych od daty zgłoszenia sprzedawcy.
W przypadku, gdy usunięcie wady nie jest możliwe Klient otrzyma nowe produkt o tych samych lub nie gorszych właściwościach i parametrach.

 

Gwarancją nie są objęte:

  • Uszkodzenia powstałe podczas transportu i przeładunku
  • Wadliwe działanie lub uszkodzenie spowodowane niewłaściwym użytkowaniem, niedbałością klienta lub stosowaniem produktu niezgodnie z jego przeznaczeniem albo przepisami bezpieczeństwa
  • Wyroby, które osoby nieuprawnione zmodyfikowały, lub w inny sposób zmieniły produkt
  • Wszelkie wadliwe wyroby lub części, które wymieniono stają się własnością Gwaranta.
  • Uprawnienia z tytułu gwarancji nie obejmują prawa klienta do domagania się zwrotu utraconych zysków i wyrównania ewentualnej szkody w związku awarią produktu, poza uprawnieniami wynikającymi z niniejszej gwarancji.
[:]